Básně o věcech

 

Termín konání: 30. 1. – 2. 2. 2019

Místo: Filozofická fakulta UK

Konferenční jazyky: angličtina, čeština (bude zajištěno tlumočení do angličtiny)

 

Konference Básně o věcech je věnována širšímu rámci přítomnosti věci a předmětného zobrazení v poezii od antiky do současnosti. Předměty se objevují v básních od nejstarších dob (např. Achilleův štít u Homéra), v moderní poezii se dostávají do popředí na začátku 20. století u postsymbolistických, modernistických a avantgardních básníků. Tuto tendenci v roce 1926 pojmenoval německý kritik Kurt Oppert termínem Dinggedicht (anglicky object-poem, thing-poem), jímž označil některé básně Eduarda Mörika, Conrada Ferdinanda Meyera a Rainera Marii Rilka a vymezil je proti převládající subjektivně laděné prožitkové lyrice jako „protikladný typ, který je založen na neosobním, epicko-objektivním popisu určitého jsoucna“. Termín se ujal a postupně byl vztažen na básně řady dalších básníků například ve francouzské (Francis Ponge, Jean Follain) nebo americké poezii (W. C. Williams). Konference Básně o věcech by měla v základních obrysech zmapovat otázku věci a věcnosti/předmětnosti v poezii od antiky do současné doby s přihlédnutím k filosofickým koncepcím a přesahům do jiných druhů umění.

Předběžně navrhujeme následující okruhy:

– otázka předmětnosti v básni, zrození moderní předmětné básně na pozadí symbolismu (věcnost jako univerzální tendence v poezii 20. století);

– historie předmětnosti v poezii: básně o věcech od antiky do současnosti; tradice antické ekfrasis a její moderní podoby;

– funkce a významy předmětu v básni (symbol, alegorie, metafora, věc jako funkční předmět, věc sama pro sebe);

– jak prezentovat a reprezentovat věc/objekt: deskripce, apostrofa, prosopopeia; strategie využívající věcnost;

– věcnost v poezii, vizualita a výtvarné umění.

 

Přihlášky a jejich uzávěrka:

Zájemce o účast na konferenci prosíme o zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku (v rozsahu 200-300 slov) do 31. července 2018 na adresu: dinggedicht@ff.cuni.cz

O přijetí či nepřijetí příspěvků budou autoři vyrozuměni do 15. srpna 2018.
 

Zvané přednášky

Doprava a ubytování

Program konference

Anotace příspěvků

Doprovodný program

 

Můžete navštívit také facebookovou stránku konference.

 

Konference se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Úvod > Konference > Básně o věcech